Skip to main content

خودآزاری به صورت عملی یا ذهنی ابزاری برای فرار از احساس گناه می باشد. چنین فردی به صورت افراطی خود را در هر شرایطی مقصر می داند و با هر خطایی به خود نهیب می زند. خود را لایق زندگی خوب و اینکه دیگران با او رفتار خوبی داشته باشند، نمی داند. در کودکی به او چنین القا شده که مستحق اتفاقات و تجربیات خوب نیست. در چنین فردی، این حس نهادینه در بزرگسالی تبدیل به ابزاری می شود تا بر سر خود بزند.

Leave a Reply