Skip to main content

پزشکان غربی عقیده دارند که تأثیر ذهن بیمار بر جسم سبب بیماریهای روان-تنی می گردد. اما کمتر توجه شده است که این تأثیر می تواند معکوس هم باشد؛ یعنی، عکس آن هم می تواند صادق باشد و ذهن آرام گرفته می تواند سبب شفای بیماری شود و جسم آرام شده می تواند به آرامش ذهن کمک نماید. یوگی ها می دانند که ذهن و جسم بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و با ادامه تمرین های یوگا، تندرستی و نیرومندی حاصل می شود.

گرد آورنده: زهرا محققی – مربی یوگا- کارشناس ارشد آسیب شناسی- حرکات اصلاحی- کارشناس پزشکیار ورزشی

Leave a Reply