Skip to main content
یادگیری و عشق دو بال پرواز ما در زندگی هستند.
یادگیری واقعی، یک یادگیری حسی در بطن زندگی با شرایط واقعی و در دل چالش هاست. به این ترتیب با قرار گرفتن در هر موقعیت جدید و یادگیری، چیزی در درون ما تغییر می کند. تمام لحظات زندگی موهبت و فرصتی برای آموختن حسی است. تمام زندگی چیزی جز یادگیری و عشق نیست. با عشق می توان پرواز کرد.

یادگیری و عشق دو بال پرواز ما در زندگی هستند.
یادگیری واقعی، یک یادگیری حسی در بطن زندگی با شرایط واقعی و در دل چالش هاست. به این ترتیب با قرار گرفتن در هر موقعیت جدید و یادگیری، چیزی در درون ما تغییر می کند. تمام لحظات زندگی موهبت و فرصتی برای آموختن حسی است. تمام زندگی چیزی جز یادگیری و عشق نیست. با عشق می توان پرواز کرد.

Leave a Reply