Skip to main content

هر عاملی که در زندگی ما را آزار می دهد، ابزاری برای برای خودکاوی، شناخت و رفع کدورت های درونی ما می باشد.

Leave a Reply