Skip to main content

چسبیدن به گذشته باعث بوجود آمدن احساس امنیت کاذب می شود.
در هر لحظه، همه چیز می تواند دگرگون شود و نقطه پایان باشد.
رفتن به گذشته فاقد ارزش است مگر برای نگاه کردن و بازنگری در تجربیات قبلی. زندگی جاری بودن در لحظه حال است. با بودن در لحظه مفاهیم جدیدی را کشف می کنیم.

Leave a Reply