زیر نور آگاهی، فقط حقیقت باقی می ماند.

Leave a Reply