Skip to main content

هیچ کس نمی خواهد به شما بگوید که چرا نظم و خودانضباطی  بسیار مهم است.
داشتن نظم و انضباط نیرومندترین شیوه دوست داشتن خود است.
این ویژگی نادیده گرفتن لذت های فعلی برای دریافت پاداش های بزرگتر و چیزهایی است که همیشه دوست داشته اید به آنها برسید.

Leave a Reply