هر قضاوتی از یک ناآگاهی ناشی می شود.
هر کسی را قضاوت کنید، در حقیقت بر ناآگاهی خود صحه میگذارید.
احساس قضاوت خود را تبدیل به قدرت کاوش کنید. در درون خود جستجو کنید، دنبال علت اینکه چرا چنین قضاوتی می کنید.

Leave a Reply