Skip to main content
هر مکانیزمی و هر کوششی برای فرار از تنهایی و آنچه که هستید باعث سقوط می شود.
این فرار ممکن است منجر به افتادن در چاه هایی شود که انتها ندارند.

Leave a Reply