Skip to main content
اگر عقیدهٔ مخالف شما را عصبانی می کند، نشانهٔ آن است که
شما ناخودآگاه می دانید که دلیل مناسبی برای آنچه فکر می کنید، ندارید!

Leave a Reply