Skip to main content

زنده بودن هر کسی به میزان عشقی است که می ورزد.
وقتی عشق در زندگی وجود داشته باشد، انتخاب‌های ما متعادل بوده و جنبه ها و ارتباطات مختلف زندگی ما را در برمی گیرد..
فقط عشق می تواند حس برتری جویی را از بین ببرد.

Leave a Reply