Skip to main content

رقابت در فضای مادی و بیرون وجود دارد، در حالیکه در دنیای درون رقابتی در کار نیست.
رقابت در فضای بیرونی منجر به رنج می شود.
ارتباطات در فضای درونی منحصر به فرد است و به دلیل عدم وجود رقابت، رنجی بوجود نمی آید.

Leave a Reply