Skip to main content

داشته های مادی و ذهنی دارای اعتبار هستند که بتوانند تبدیل به آگاهی حسی شوند. فقط آگاهی های حسی را می توان با خود از دنیا برد. پس باید عملکرد فرد به گونه ای باشد که هر موقعیت، سخن و واقعه، آگاهی حسی در پی داشته باشد.

Leave a Reply