Skip to main content

خودتان را دوست داشته باشید.
در دوست داشتن خویش، غیر شرطی و سخی باشید. تا آنجا که می‌توانید خود را بستایید. وقتی شما درک کنید که مورد عشق و محبت هستید، آن‌گاه عشق به همه حیطه زندگی‌تان سرازیر خواهد شد و پیوسته و پیوسته، چندین برابر به شما بر می‌گردد. بنابراین، خویشتن دوستی به شفای این سیاره کمک خواهد کرد.

لوئیز هی

کتاب: سفر زندگی

Leave a Reply