Skip to main content

خشم بی دلیل ریشه در احساس گناه دارد. عشق بی دلیل وجود دارد، اما خشم بی دلیل خیر. آگاهی از خطا باعث ایجاد یک شناخت عمیق حسی می شود. به دلیل آنکه فرد با این تجربه حسی درگیر بوده و با آن ارتباط داشته است. در این صورت تصحیح خطا باعث ایجاد یک آگاهی عمیق خواهد شد.

Leave a Reply