Skip to main content

تمرکز، اراده، صداقت با خود و شجاعت پایه های تغییر و رشد انسان هستند.

Leave a Reply