Skip to main content

تمام اجزا هستی دارای جریان و حرکت هستند. هیچ ذره راکد و مرده‌ای نداریم بلکه همه و همه در حال تغییر از حالتی به حالت دیگر هستند. تغییر کن!

Leave a Reply