Skip to main content

اگر می خواهید حقیقت چیزی را ببینید و درک کنید، در نقطه صفر قرار بگیرید و از خواستن یا نخواستن رها باشید.

Leave a Reply