Skip to main content

با هیچکس در تضاد نباشید، چون همه‌ی آنها معلمین و راهنمایان شما در زندگی هستند.

Leave a Reply