Skip to main content

احساس گناه یکی از پرده هایی است که جلو دیدن حقیقت را می گیرد. این احساس چشم، گوش و عمل فرد را تحت کنترل خود در می آورد. شناسایی اینکه در ما احساس گناه وجود دارد و پیدا کردن ریشه آن، یکی از ابزارهای نیرومند برای کنار زدن این پرده ها و زدودن زر ورق هایی می باشد که ذهن را در بر می گیرد و اجازه نمی دهد تا دنیای بیرون را آنگونه که هست ببینیم.

Leave a Reply