Skip to main content

احساس حقارت یکی از حس هایی است که ممکن است در پس آن احساس گناه نهفته باشد. احساس بی ارزشی و حقارت در درون فرد به دلیل نوع برخوردی می باشد که در دوران کودکی با فرد شده است. پدر و مادر نقشی محوری در شکل گیری و نهادینه شدن این حس در او دارند. گفتن جملاتی مانند تو همیشه اشتباه می کنی یا کارت را درست انجام نمی دهی به کودک، منجر به تولید احساس گناه و سپس احساس حقارت یا بی ارزشی در او خواهند شد.

Leave a Reply