Skip to main content
آگاهی اصیل

آگاهی اصیل، آگاهی است که باعث تغییر در فرد و زندگی او می شود.
هر انسانی در هر سنی و هر شرایطی می تواند نقطه تحول خود و دیگران باشد.
تحت هیچ شرایطی نباید از خود ناامید شد، چون یک پتانسیل بینهایت نیرومند در درون همه انسانها وجود دارد.
افسردگی، خشم و بدبینی همه از ناامیدی ناشی می شود. بنابراین وظیفه هر کسی کسب آگاهی و توزیع آن بین دیگران است.

Leave a Reply