Skip to main content

هدف همه آموزش های درونی روبرو شدن با خود است. فرد در مواجه شدن با خود تنها می باشد. فرد در تجربه مستقل پدیده ها تنها می باشد. تنهایی بخش جدایی ناپذیر وجود است. از آن به عنوان ابزار و مکانیزمی نیرومند برای مواجهه با خود و کسب آگاهی عمیق درونی استفاده کنید.

Leave a Reply