مربیان موسسه یوگای علمی نوا

مریم مهرخوان

یوگا آسانا، یوگای صورت

مرجان مانوسی فر

یوگا آسانا، یوگا و کمردرد

گیتا هارپا

یوگا آسانا، یوگا و ام اس

زهرا محققی

یوگاآسانا، یوگای سلامت، یوگا و کمردرد

عاطفه پیرو نذیری

یوگا آسانا

روشنا کبیریان

یوگا آسانا

تیام شعبانی

یوگا آسانا، یوگای نوجوان

مریم عاطف شعار

یوگاآسانا

آتوسا ملکی

یوگا آسانا

آزاده تبریزیان

مربی یوگا آسانا، یوگا آیینگر

سامیه فخاری نژاد

یوگا آسانا

بدری نانکلی (ستایش)

یوگاآسانا، گذراندن دوره های مختلف سبک های یوگا در آمریکا

فرشته عاطف شعار

یوگا آسانا

پریا میرحاج

یوگا آسانا، یوگای کودکان

الهه دوانی

یوگا آسانا

مهدیه نورالهی

یوگاآسانا

رامش قنبری

یوگا آسانا، یوگای کودکان

معصومه زرین پور

یوگا آسانا

ساناز شفقی

یوگا آسانا، یوگا به زبان انگلیسی

نیلوفر عابدی

یوگاآسانا

فروزنده شاملو

یین یوگا، یوگا و هنر

فاطمه ساتکین

یوگا آسانا

مریم عراقی

یوگا آسانا، مدرس مجرب انجمن یوگا

مینو بلاغی

یوگاآسانا