Contact usLinksFAQNewsArticlesServicesAbout usHome
 
 
   
  بازديدكنندگان 3482718  
 
اشتراک آر اس اس

مقدمهاي بر خامگياهخواري بر طب آیورودا

 


image
بر پايه آيين کهن ودا بنياديترين نیروی زير بناي طبيعت، شعور میباشد. تناسب دقيق همه چيز به ويژه دي، ان، ای DNA دلالت بر اين دارد که طبيعت از مقادير بيپاياني از شعور خصوصاً در سطح بدن کوآنتوم مکانيکي برخوردار است. تماس با سطح کوآنتومي دروني خودمان نياز به تکنيک-هاي ويژهاي دارد که اجازه ميدهند نقاب بدن فيزيکي را پس زده به فراسوي مرزهايي راه يابيم که نظير راديويي که نميشود آن را خاموش کرد، ذهن را انباشته ميکنند و ايجاد بيماري يا يشاني ميکنند. در ماوراي چنين پريشاني قلمرو خاموش وجود دارد که مانند ميدان کوآنتومي بين ستارگان خالي است اما همانند ميدان کوآنتومي خاموش ما با شناخت آن و دانستن نوع بدن هر انسان يا پراکريتي ميتوان به سلامتي کامل رسيد.
آيورودا يک واژه سانسکريت مرکب از دو جزء (Ayu = life) يا زندگي = آيو و (Veda = knowledge) ودا = علم است يعني معنوي لغوي آيورودا علم زندگي است. حدود 3000 سال سه دانشمند به نامهاي bhata، Sushruta و Chanka اصول آن را جمعآوري نمودند. آيورودا شامل 8 شاخه اصلي: 1- طب اطفال 2- طب زنان 3- طب سالمندان 4- طب گوش و حلق و بيني 5- چشم پزشکي 6- مسموميتها 7- طب پزشکي عمومي 8- جراحي است.
image
بر طبق طب آيورودا هر شخص مقداري از پنج عنصر اصلي تشکيل دهنده جهان (آب، خاک، آتش، هوا و اتر) را در خود دارد و ترکيب اين عناصر با يکديگر موجب سه نوع متابوليسم مختلف يا سه انرژي اصلي بدن يا سه دوشا ميشود که هر کدام از اين دوشاها ساختار بدني، خصوصيات فردي و عملکردي و تمايلات غذاها را شامل ميشود. در هر فرد خاص يکي در اين دوشاها غالب است. دوشاي واتا انرژي کاتابوليک را براي دوشاي پيتا که انرژي متابوليک يا سوخت و ساز بدن را به عهده دارد ،کنترل ميکند و ترکيبي از آتش و آب است ودوشای کافا انرژی متابولیک یا ساختاری بدن را به عهده داردوترکیبی از آب وخاک است. به هنگام لقاح دوشاي والدين، دوشاي مزاجي فرزندان يا همان پراکريتي prakriti را تعيين ميکند که به آن نوعي بدن نیزميگوييم ویک خصوصیت ثابت است که فردرابه بیماریهای خاص مستعدتر میکندکه با شناخت آن در زمان بروز بيماري درمان دقيقتر ميشود. آيوروداي ماهاريشي، در راهیابی به خواستگاه انواع بدن به نقطه تلاقي ذهن و بدن روي ميآورد به اين ترتيب که هر رويداد ذهني يک رويداد همبسته را در بدن ايجاد ميکند. بهسازي دوشاها، راهگشاي سيستمي از ذهن – بدن است که همواره باید به حالت تعادل برسد و رو به تکامل است. هر يافته بدن حاوي اين سه اصل بنيادي است و در بحث پيشگيري از بيماري آگاهي اين که با کدام نوع از اين سه دوشا (واتا، پيتا و کافا) تعلق داريم حائز اهميت است، زيرا رژيم غذايي، نوع آساناهاي يوگايي و تمرينات بدني، شيوه زندگي روزمره و روش زندگي بسته به آن تغيير ميکند.
image
هدف اصلي در آيورودا شناخت آگاهي کيهاني (انرژي کوآنتومي جهان) و ارتباط با آن است اين هدف اساسي با تعادل دوشاها حاصل ميشود البته رژيم غذايي خاص، تغيير فصل و هر گونه استرس تعادل دوشا را بر هم ميزند که نتيجه آن انباشتگي سموم يا ama در ذهن و بدن است هنگامي که علت تشخيص داده شد يک درمانگر آيورودا سعي در سمزدايي (detoxification) و ايجاد تعادل ميکند به عبارت ديگر پراکريتي يا طبيعت بنيادي "روانتني" و ذهن (روان) و بدن (فيزيولوژي) را در برمیگیرد يعني عواطف و احساسات و خواستههاي فرد بر فيزيولوژي بدن اثر ميگذارد و آن را شکل ميدهد.
شناخت انرژي کيهاني و ارتباط با آن با اعمال ما (دارما = dharma)، ارزشهاي ما (آرتا = artha) خواستهها مثبت (گاما = karma = desire) و نهايتاً رهايي روح يا موکشا (moksh) که جمعاً پوروشارتا (purusharthas) ناميده ميشود، حاصل ميگردد. موکشا نشانه تعادل و ذهن و آگاهي (روح) است در طب آيورودا هر دوشا در ساعات خاصي از شبانهروز غلبه دارد .
يک فرد PV/VP بايد رژيم آنتي واتا در پاييز و زمستان و رژيم آنتي پيتا در تابستان و بهار داشته باشد از ادويه تند که سبب تحريک V و P است خودداري ميکند، از وابستگي به شيرينيجات که هم V هم P را کاهش ميدهد جلوگيري کند و تلاش کند تا حالت دلچسب و رضايتبخش شيرين بودن لحظات را در کل زندگي داشته باشد را در رژيم غذايي خود رعايت کند.
يک فرد PK/KP بايد رژيم ضدپيتا در بهار و تابستان و رژيم ضدکافا در پاييز و زمستان داشته باشد طعمهاي تلخ و قابض به علت کاهش کافا مناسباند.مثل غذاهاي ترش، نمکی،تحریکی.
يک فرد VK/KV بايد رژيم آنتي واتا در تابستان و پاييز و آنتي کافا در زمستان و بهار را رعايت کند. مزههاي گرم ترجيح داده ميشود و طعمهاي ترش، نمکي و پرادويه در واتا بايد به حداقل برسند غذاها سرد مصرف شوند و طعمهاي تلخ و تيز در کافا بيشتر ارجحند.
توصيه به رژيم خامگياهخواري در طب آيورودا:
image
همه سبزيجات و ميوهجات خام کلاً طبعي سرد دارند و برخي به سختي هضم ميشوندو افرادي که دوشاي پيتا در آنها غالب است به علت سيستم گوارشي قوي خود به طور ذاتي بسيار خوب کار ميکند رژيم خامگياهخواري را بع راحتي تحمل ميکند. به خاطر داشته باشيم که کافاها خودسرد (cold) هستند و بنابراين رژيم خامگياهخواري ميتواند سبب افزايش کافا در آنها شود اين افراد با تدابيري خاص (مثلاً استفاده از ادويههايي که سبب تقويت نیروی گوارشي است که اغلب ادويههاي تنداند و براي واتا و کافا مناسباند مثل زنجبيل و فلفل سياه يا جوزهندی به رژيم خود) مي-توانند از رژيم خامگياهخواري استفاده کنند.
در طب آيوروداي کلاسيک افرادي که دوشاي غالب آنها واتا است به علت سيستم گوارشي ضعیف خود بهتر است غذاها را به صورت پخته ميل کنند اما با تمهيداتي همانند آنچه در مثال گفته شد يا گرم کردن غذا درحدود (48 درجه سانتيگراد)، 118 درجه فارنهايت (برخي درجه حرارت کمتري پيشنهاد ميکنند) ميتوانند از فوائد خامگياهخواري بهرهمند شوند. همچنين استفاده از روغنهاي خاص مانند روغن آووکادو سبب تقويت سيستم گوارشي واتا ميگردد استفاده از ماساژ بدن با روغن بر طبق دوشاي فرد نيز به تحمل رژيم غذايي خامگياهخواري کمک ميکند. براي واتا روغن کنجد براي کافا روغن خردل يا روغن ذرت و براي پيتا روغن کرچک يا روغن آفتابگردان مناسب است.
توضيحات کلي در مورد خامگياخواري و فوائد آن:
خامگياهخواري ترکيبي از گياهخواري است يعني همه سبزيجات و ميوهجات بايد زير 48 درجه سانتيگراد(118فارنهایت) به هنگام طبخ حرارت ديده باشند. اين رژيم شامل سبزيجات خام و ميوهها، حبوبات و جوانههاي گياهي دانههاي گياهي، روغنهاي گياهي و آجيلها (nut) ميباشد. اين مواد نبايد نبايد بو داده يا کنسرو شده نمک سود شده يا دودي باشند يعني هر گونه فعل و انفعال شيميايي که ترکيب اوليه و خاصيت آنتياکسيد موجود در آلفا را کاهش دهد نبايد به کار رود. در اين روش گوشت و لبنيات و تخممرغ و فرآورده های آنها کاملاً حذف شده اند به عبارتی خام گیاهخواری زیرمجموعه ای از رژيم گياهخواري است وبایدهمانند رژيم گياهخواري از مصرف شکلات، قهوه، الکل، سيگار و چاي خودداري شود. مصرف قندهاي طبيعي نظير عسل، خرما، کشمش و انجير مانعي ندارد.
رژيم خامگياهخواري ميتواند به علل فلسفي باشد که براي گياهخواري ذکر شده است. روتان روسو ميگويد خامگياهخواري به دنبال راهي است که غذا، زندگي، رفتار با زمين، رفتار با يکديگر و تلاش براي سلامت روحي، ذهني و بدني را همساز ميکند. اصل آهيمسا نيز به علت عدم کشتار در رژيم خامگياخواري به خوبي رعايت ميشود.
علاوه بر اين رژيم خامگياهخواري داراي فوائد و مضراتي است (که البته فوائد آن بيشتر است) که سبب شد انجام طولاني مدت آن در کودکان زير 18 سال و زنان باردار منع شود يا به صورت خامگياهخواري همراه بامصرف شیریاتخم مرغ رعايت شود.
اثرات زيست محيطي رژيم خامگياهخواري، عدم ايجاد چوب سوخته يا سوختهاي فسيلي براي پختن غذا است که براي محيط زيست مضراند. همچنين گازهاي گلخانهاي و آلودگيهاي ديگر کمتر توليد ميشوند برخي براي جلوگيري از توليد گاز متان در اثر فساد سريعتر مواد غذايي خام استفاده از يخچالهاي خورشيدي را پيشنهاد کردهاند که از نظر خامگياهخواران پذيرفته است اما ترکيبات فلوروکربن موجود در فرايند سرد کردن اين يخچالها به لايه اوزون آسيب ميرساند.
همينطور در مقالات نوشته شده در دانشگاه کلمبيا در دانشکده پزشکي ميلان که در pubmed موجود تقويت سيستم ايمني و مبارزه بهتر با بيماريها خصوصاً کاهش آهستهتر لنفوسيتهاي Nk ميتواند يک دليل مهم براي استفاده از رژيم خامگياهخواري باشد علاوه بر اين که اين رژيم سبب کاهش خون در افراد کافا ميگردد و بر بسياري از المانتهاي خوني تاثير مثبت دارد که در ذيل به آنها اشاره خواهد شد:
تاثير خامگياهخواري بر فاکتورهاي خوني و پيشگيري از سرطان:
image
1- در مطالعههاي در مرکز تغذيه آلمان پستدام رمبروگ مصرف گياهخواري طولاني مدت سبب کاهش ريسک بيماريهاي قلب و عروق شده است (70 تا 100% خامگياهخوار) که 1500 تا 1700 روزانه گياهان و ميوهجات خام مصرف کردهاند در نتیجه 13% کمبود B12 و 12% افزایش MCV و سطح هوموسستين پلاسما سطح B12 14% هنوز high HDL بودند و 64% HDL کاهش داشتند وافزایش TG در هيچکدام از موارد ديده نشد در نتیجه در کل raw food diet کاهش توتال کلسترول وTG اما HDLکاهش نيز افزایش هوموسستين به دلیل کمبود B12مشاهده شد.
2- در مطالعهاي از خامگياهخواري در دانشگاه واشنگتن بخش تغذيه سالمندان ميزان تلوپپبیدکلاژنI، بين دو گروه يکسان بود اما غلظت هيدروکسي ويتامين D در آلفا را يافت.
3- در کل سبزیجات خام پهن برگ سبز حاوی مقادیر کم اما غنی از میکرونوترینت ها، سایرفیتو کمیکال ها که خاصیت انتی اکسلد دارند می باشند. میزان ویتامینE وتیوباربیتوریک اسد و خاصیت اسید و خاصیت پاکسازی سوپر اکسید ها و سایر اکسید ها به میزان معنا داری در رژیم خام گیاهخواری بیش تر بوده است.
4- بيماري فيبروميالژي به ميزان قابل توجهي با رژيم خامگياهخواري بهبودي يابد.
5- کمبود ويتامين B12 در اکثر خامگياهخواران با مصرف مخمرها يا مواد کمکي پروبيوتيک بهبود يابد.
6- در آرتريت روماتوئيد (در مطالعههايي که در آزمايشگاه سونتار ژاپن صورت گرفته است vegan diet با مصرف 1200Kcal ESR تغيير نکرد در شمارش گلبولهای سفید کاهش تعداد نوتروفیل اووزینوفیل، مونوسيت دیدندو تغييري در total pr آلومين ايجاد نشد.
7- در مطالعه واحداپیدمیولوژی سرطان دستگاه رادکليف آکسفورد انجام شده است مصرف مقدار ميوههاي تازه (خام) با کاهش مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي – عروقي و مغزي – عروقي همراه بوده است.
8- رژيم کوتاه مدت غني از آراشیدونیک اسيد بر سطح اسيدهاي چرب غيراشباع چند زنجيرهاي فسفوليپيد و تولیدترومبوکسان موثر است.
تاثير رژيم غذايي خامگياهخواري بر پيشگيري از سرطانها:
يک مرور بر عناوين و مطالب از سال 1998 تا 2011 در ميدلاين pubmed نشان ميدهد که ريسک کانسرهاي حفره دهاني، فارنژيال، لارنژيال، مري، معده و ميزان کمتر کانسرهاي کولورکتال با مصرف سبزيجات و ميوهجات خام کاهش مييابد.
مطالعاتي نيز در مورد کاهش ميزان بروز سرطانهاي پستان، ريه و کولورکتال با رژيم خامگياهخواري بوده است. در pubmed نيز 52 مقاله در مورد اثرات محافظتي رژيم خامگياهخواري بر تخريب اکسيداتيو DNA در اثر پختن غذا و کاهش سرطانهاي پانکراس، مثانه ، معده، پستان تخمدان وجوددارد، نقش ليکوپن موجود در گوجهفرنگي در پيشگيري از سرطان تخمدان و تيروئيد در خامگياهخواري ثابت شده است.

مولف:دکتر فاطمه کیانی امین
متخصص اسیب شناسی


( 1765 بازديد از این مقاله )
ارسال مقاله به دوستان

 

نرمش - ورزش - آرامش - يوگا - عرفان اسلامي - پاكسازي درون - پراناياما - يوگا آسانا - فنگ شويي - آشپزي گياهي - هوش هيجانی - مديريت استرس - تن آرامی - یوگای قلب - پيام دل - گياه خواری - آيورودا - موسيقی درمانی - دکتر عباس روحبخش - مهندس محمد ساسانی - دکتر محمد عيوضی - ردپای عشق - يوگای بانوان - لاغری و يوگا - مديريت عشق - يوگا نيدرا - yoga - nava - nava yoga - navayoga - iran yoga - asana - nava yoga institute

 
 
© 2009 Nava Scientific Yoga Institute تمام حقوق اين سايت متعلق به موسسه نوا مي باشد
 
 
صفحه اصلي |  بازخورد  |  نقشه سايت |  لينك به ما
 
  استفاده از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع مي باشد